Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: René Postma, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van het diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent, hierna te noemen de gewichtsconsulent; Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of online via het e-mail adres , tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4: Verhindering en annulering

Bij verhindering dient de cliënt voor een individueel consult zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.
Annulering: Mocht je na aanmelding alsnog afzien van deelname, dan geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering langer dan een maand voor aanvang worden de kosten volledig gerestitueerd.
Bij annulering tussen een maand en een week voor aanvang krijg je 50% terug.
Bij annulering korter dan een week voor aanvang krijg je geen geld terug.
Je mag bij annulering wel altijd iemand anders in je plaats sturen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien
en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit of door t dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. Voor extra tijd wordt €15,- per kwartier gerekend.

Artikel 6: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elk dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met €5,- administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Indien de nota zestig dagen na de datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste 10% van de totale som. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Je gegevens

De gewichtsconsulent zal in geen geval je gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

Menu
CONTACT